Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Privacy Policy

Nieuwe Sporen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De handelswijze van Nieuwe Sporen is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Dit Privacy Policy is als volgt opgebouwd:

1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen)
2. Uitgangspunten gegevensverwerking (algemeen)
3. Marketingactiviteiten
4. Beveiligingsniveau
5. Rechten van betrokkenen
6. Privacyreglement
7. Contactgegevens
8. Aanpassen Privacybeleid

1. Uitgangspunten van de gegevensverwerking (algemeen)
Wij zijn er ons van bewust dat u erop moet kunnen vertrouwen dat u vertrouwen in ons stelt, dat wij er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en dat wij daarom zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee, dat wij in ieder geval:

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens, die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor u uw persoonsgegevens verstrekt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor u deze aan onze organisatie heeft verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)
Uw persoonsgegevens worden op basis van de overeengekomen opdracht door Nieuwe Sporen verwerkt. Deze opdrachten hebben hoofdzakelijk betrekking op het leveren van diensten op het gebied van re-integratie, jobcoaching en outplacement. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan uw opdracht.
 • Het uitgeven van een opdracht.
 • Het uitgeven van een Nieuwsbrief of andere nieuwsuitingen.
 • Het beantwoorden van berichten, die via het contactformulier op onze website zijn verstuurd.

Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Nieuwe Sporen te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

3. Marketingactiviteiten
Nieuwe Sporen houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Nieuwe Sporen.

4. Beveiligingsniveau
Nieuwe Sporen beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 7.

5. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

6. Privacyreglement
Bovenstaande onderdelen van deze verklaring zijn verder uitgewerkt in ons Privacyreglement, dat via onderstaande link kan worden gedownload. In het privacyreglement vindt u ook de gewone en bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken.

7. Contactgegevens
Indien u na het doorlezen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via onderstaande contactgegevens:

Nieuwe Sporen
Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen
office@nieuwesporen.nl

8. Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor ons Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Contact

Adres

Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen