Nieuwe Sporen | Disclaimer
1304
page-template-default,page,page-id-1304,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.nieuwesporen.nl
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de onderstaande disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten aanwezig op deze website en in onderstaande disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
Hoewel de informatie op de website van Nieuwe Sporen BV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Nieuwe Sporen streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Nieuwe Sporen BV geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Wijzigingen en aanvullingen aan de site kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Bezoekers van deze site kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Nieuwe Sporen BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens/bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuwe Sporen BV.
Op de Nieuwe Sporen site en op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.